Normy pomiarów w elektroenergetyce

18-03-2021

 

Polskie normy z zakresu pomiarów w elektroenergetyce są ustanawiane przez Polski Komitet Normalizacyjny. Ścisłe stosowanie się do nich ma ogromne znaczenie nie tylko w kwestii uniknięcia poważnych konsekwencji prawnych, ale przede wszystkim w kwestii zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa. Jeśli chodzi on klasyfikację ICS to obejmuje ona polskie normy, które dotyczą sieci oraz sprzętów średniego napięcia. Klasyfikacja ICS dzieli się na kilka grup i podgrup takich jak pomiary elektryczne (ICS 17.220.20, 91.140.50 i 19.080), pomiary energii elektrycznej sprzętu domowego (97.040.30) czy pomiary zakłóceń radioelektrycznych (33.100.01, 33.100.10).

Polskie normy z zakresu pomiarów elektroenergetycznych

Jeśli chodzi o polskie normy z zakresu pomiarów elektroenergetycznych, to warto tu wspomnieć m.in. o normie PN E-04700, która odnosi się do wytycznych przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych dla urządzeń i układów elektrycznych, a także o PN-EN 50470-1:2008 dotyczącej urządzeń służących do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) oraz PN-EN 50470-3:2008 z zakresu urządzeń do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) oraz szczegółowych wymagań z twego zakresu. Natomiast norma PN-EN 50470-2:2008 zawiera zbiór zasad z zakresu szczegółowych wymagań dotyczących urządzeń służących do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego).

Warto tu też wspomnieć o normie PN-EN 50470-3:2008 traktującej o szczegółowo o wymaganiach dotyczących urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego), a także o normie PN-EN 55016-1-4:2007/A1:2008 obejmującej regulacje na temat wymaganej aparatury pomiarowej oraz metod, jakie powinny być zastosowane przy pomiarze zaburzeń radioelektrycznych, a także odporności na zaburzenia.

Istotną normą jest tu także PN-EN 55016-1-2:2008 dotycząca wymagań co do aparatury pomiarowej oraz metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia.